W dniu 5 kwietnia 2019 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie naszego zakładu odbędzie się konferencja naukowo–szkoleniowa na temat: „Zakład Poprawczy w Jerzmanicach–Zdroju w Systemie resocjalizacji” - teoria, praktyka, kierunki optymalizacji.

Do udziału w konferencji Dyrektor zakładu Artur Górny i Sędzia nadzorujący zakład Tomasz Popiel zaprosili sędziów sądów rodzinnych orzekających w sprawach nieletnich, pracowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów opiniujących w sprawach o demoralizację, a także przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Celem konferencji będzie przybliżenie tematyki resocjalizacji nieletnich w warunkach zakładu poprawczego oraz przygotowanie wychowanków do readaptacji społecznej po opuszczeniu placówki.

Program konferencji na temat:

ZAKŁAD POPRAWCZY W JERZMANICACH-ZDROJU

W SYSTEMIE RESOCJALIZACJI
teoria, praktyka, kierunki optymalizacji

5 kwietnia 2019

10.00 Powitanie uczestników konferencji Dyrektor zakładu mgr Artur Górny

10.10 – 11.45 WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE:

1. Zakłady poprawcze w polskim makrosystemie oddziaływań na nieletnich dr Adam Szecówka, Uniwersytet Wrocławski
2. Zakład Poprawczy w Jerzmanicach-Zdroju - historia, podstawa prawna, oferta edukacyjna szkół w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego mgr Jacek Tyc, dyrektor szkół
3. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, jako środek wspierający resocjalizację wychowanków ZP w Jerzmanicach-Zdroju (integracja młodzieży ze środowiskiem otwartym na płaszczyźnie artystycznej, sportowej, społecznej i ekologicznej) mgr Mateusz Wójcicki, mgr Piotr Kocyła, wychowawcy
4. Przywracanie społeczeństwu nieletnich Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju (z doświadczeń byłego kapelana zakładowego i pedagoga) ks. dr Kacper Radzki, Rektor Seminarium Duchownego we Wrocławiu
5. Usamodzielnianie wychowanków, jako proces wprowadzający do życia po opuszczeniu zakładu poprawczego mgr Teresa Popiołek, pedagog

11.45 Przerwa kawowa

12.00 Dyskusja, podsumowanie konferencji.

13.00 Zwiedzanie warsztatów, szkoły, internatu, Gazetka Jowisz

14.00 Obiad

Autor: Teresa Popiołek