Dla Rodziców

Do pobrania Regulamin odwiedzin

Informacja o zasadach przysyłania paczek

1) Zgodnie z § 64 i § 89 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowankowie mogą otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazują do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe.
2) Paczki doręcza się wychowankom za pokwitowaniem.
3) Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

Informacja o warunkach przekazów pieniężnych

Zgodnie z § 63 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy. Wychowankowie mogą otrzymać pieniądze w dwóch formach:
1) przekazanie osobiste pracownikowi zakładu.
2) przekaz pocztowy imienny dla wychowanka.