O placówce

Podstawowe informacje o placówce

Zakład Poprawczy w Jerzmanicach-Zdroju jest placówką dla chłopców. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu półotwartego.
Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Organizacja placówki


Informacje o nadzorze nad placówką:

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).


Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.).


Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących, na podstawie art. 60, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.), sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Informacje o szkołach w placówce

Szkoła Podstawowa przy zakładzie poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:
Ślusarz (722204; MEC.08)
Branżowa Szkoła I Stopnia w Jerzmanicach-Zdroju prowadzi kształcenie zawodowe w kierunkach:
Stolarz(752205; AU.15)
Ślusarz (722204; MEC.08)

Szkoły obejmują kształceniem (ogólnym i zawodowym) młodzież niedostosowaną społecznie, zagrożoną niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (nauczanie resocjalizujące). Proces kształcenia i wychowania jest zorganizowany w sposób umożliwiający indywidualizację procesu nauczania, usprawnienia zaburzonych funkcji oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie przez właściwe organy państwowe, a w szczególności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, podstawie programowej kształcenia w zawodach.
 2. Szkoła realizuje ponadto cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.
 3. Zadania szkoły:
  a) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy i życia w warunkach współczesnego świata;
  b) wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i branżowej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie kwalifikacji zawodowych,
  c) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przez rozwój kompetencji komunikacyjnych (TIK);
  d) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, tolerancja, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;

Informacje o warsztatach szkolnych

Warsztaty szkolne stanowią integralną część szkoły, realizującą cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, zapewniając uczniom:

 • zdobywanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej dla danego zawodu;
 • przygotowanie do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • przygotowanie do egzaminu czeladniczego;
 • przygotowanie zawodowe w ramach kursów kwalifikacyjnych:
  • Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli
  • Spawanie metodą MIG-MAG z uprawnieniami EURO
  • Palacz CO
  • Magazynier
 • przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej;
 • kształtowanie umiejętności współpracy zespołowej;
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi;
 • kształtowanie pożądanych postaw i norm społecznych.


Informacje o internacie

Internat – zajmuje jeden budynek, z pomieszczeniami przygotowanymi na trzy grupy wychowawcze. Jest to miejsce, w którym główny nacisk kładzie się na działalność resocjalizacyjno-wychowawczą. Sprawuje on fundamentalną rolę w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznych prowadzonych przez pracowników pedagogicznych.
Wychowankowie zakwalifikowani są do grup wychowawczych, które funkcjonują zgodnie z przyjętym Planem Pracy Wychowawczej.
Grupy rozlokowane są na skrzydłach internatu, które oddziela od siebie klatka schodowa. W budynku oprócz grup wychowawczych znajdują się gabinety zespołu Diagnostyczno – Korekcyjnego, kierownika internatu, a także sala terapeutyczna, gabinet pielęgniarki oraz kaplica.
Internat pełni znaczącą rolę w życiu wychowanków, którzy spędzają w nim najwięcej czasu. Pomimo zorganizowanego planu dnia, który zawiera rozkład zajęć, wychowankowie mają do dyspozycji: salę gimnastyczną, boisko do piłki nożnej i siatkowej, kort tenisowy, siłownię a także miejsca do relaksu.
Działalność wychowawcza internatu ujmuje wskazany czas na realizowanie obowiązków szkolno-warsztatowych oraz:

 • opiekę, wypoczynek i rekreację – zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia relaksacyjne, zajęcia własne, zajęcia wynikające z rocznego kalendarza imprez ogólnozakładowych i środowiskowych,
 • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne – zajęcia edukacyjne, zajęcia z wychowania savoir vivre, zajęcia z przygotowania wychowanków do życia w środowisku lokalnym, zgodnie z obowiązującym normami społecznymi, zajęcia socjoterapeutyczne.
 • oddziaływania opiekuńcze – terapeutyczne współpraca ze środowiskiem rodzinnym nieletniego, angażowanie rodziców, opiekunów do odpowiedzialności wychowawczej, wdrażanie do nawyków porządkowych i higienicznych, wsparcie i doradztwo wychowankom oraz ich rodzinom w problemach i uzależnieniach.

Plan dnia pobytu wychowanków w zakładzie:
• 7:00 pobudka – gimnastyka poranna, realizacja zadań higieniczno-porządkowych;
• 7:20 śniadanie, przygotowanie do zajęć szkolno – warsztatowych;
• 8:00 apel poranny – podział na grupy warsztatowe i klasy szkolne;
• 15:00 apel popołudniowy – powrót do grup w internacie;
• 15:15 obiad oraz wypoczynek poobiedni;
• 16:30 nauka własna;
• 17:30 kolacja;
• 18:00 prace na rzecz grupy;
• 19:00 zajęcia programowe
• 21:00 toaleta wieczorna i przygotowanie do ciszy nocnej;
• 22:00 cisza nocna.

Do niektórych celów i zadań pracy wychowawczej w internacie należą:

 • realizacja potrzeby bezpieczeństwa i przynależności;
 • proces kształtowania właściwej postawy zdrowotnej, dostarczanie wiedzy z zakresu higieny i profilaktyki;
 • przygotowywanie do funkcjonowania w relacjach społecznych;
 • kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej i szacunku do ludzkiej pracy.  

Plan dnia uwzględnia czas, w którym wychowankowie rozwijają swoje talenty i pasje, mogą korzystać z studia nagrań, świetlicy plastycznej, kół zainteresowań (sportowe, siłowe, turystyczne, modelarskie oraz redagowania gazetki zakładowej „JOWISZ”). Grupy wychowawcze są wyposażone w świetlicę, w których wychowankowie mogą spokojnie oddać się swoim zainteresowaniom jak również obejrzeć film lub pograć w gry video.

Bardzo ważnym momentem w pracy resocjalizacyjnej jest możliwość sprawdzenia oddziaływań wychowawczych poza placówką. Pozwala na to półotwarty charakter placówki, którego jednym z obszarów oddziaływań resocjalizacyjnych jest rozlegle pojęta współpraca ze środowiskiem lokalnym. Współpraca wychowanków z środowiskiem otwartym, ma na celu rozszerzenie oferty resocjalizacyjnej zakładu poprawczego, promowanie właściwego wizerunku placówki oraz nabywania przez naszych wychowanków pożądanych wzorców zachowań.  

Zespół Diagnostyczno-Korekcyjny w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju tworzą:

 • Pedagog
 • Psycholog
 • Pedagog- terapeuta

Głównymi obszarami którymi zajmuje się zespół diagnostyczno-korekcyjny są: opieka i wsparcie pedagogiczno-psychologiczne wychowanków, doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla pracowników pedagogicznych w procesie resocjalizacji nieletnich oraz konsultacje i doradztwo skierowane dla rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków.

Praca zespołu diagnostyczno – korekcyjnego odbywa się poprzez szereg zadań.

Do podstawowych  zadań zespołu należy:

 • Tworzenie Indywidualnego Planu Resocjalizacji wspólnie z wychowankami (na podstawie diagnozy poziomu rozwoju intelektualnego, cech osobowości, oceny funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i społecznego, określenie zainteresowań i potrzeb wychowanka, a także zdiagnozowanie jego mocnych i słabych stron).
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz specjalistyczna udzielana wychowankom poprzez psychoterapię indywidualną, wsparcie w sytuacjach trudnych, grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, psychoedukacyjne, Trening Zastępowania Agresji, arteterapię, relaksację oraz profilaktyczne zajęcia dotyczące uzależnień.
 • Prowadzenie zajęć reedukacyjnych.
 • Mediacje i interwencja w sytuacjach trudnych, zagrażających i konfliktowych.
 • Opiniowanie wniosków o zastosowanie środka dyscyplinarnego lub nagrodowego.
 • Współpraca z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi w zakresie doradztwa w realizacji IPR i problemów dydaktyczno – wychowawczych.
 • Sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na potrzeby ministerstwa, sądów i innych  instytucji współpracujących w procesie resocjalizacji nieletnich.
 • Podejmowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków oraz działań ukierunkowanych na pedagogizację rodziców/ opiekunów. Udzielanie porad, konsultacji w sprawach wychowawczych, w zakresie budowania właściwych postaw rodzicielskich a także wspieranie w odbudowywaniu więzi rodzinnych.
 • Przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia.
 • Udział w przygotowaniu wychowanka do warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego w trybie art. 86 upn lub umieszczenia poza zakładem w trybie art. 90 upn.